แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ขอใช้สิทธิ์

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ *

นามสกุล *

ประเภทบัตร *

เลขที่ประจำตัวประชาชน *

ช่องทางการติดต่อกลับ *

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *

อีเมล *

หมายเหตุ : การดำเนินการผ่านระบบ online นี้ให้บริการเฉพาะการเพิกถอนความยินยอมเท่านั้น กรณีที่ท่านประสงค์ใช้สิทธิอื่นตามกฎหมายสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่สาขา/สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailife.com/PrivacyPolicy/

**รายละเอียดประเภทเจ้าของข้อมูล

- ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่สมัครทำประกันชีวิตกับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับมอบสิทธิตามกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ ผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้เอาประกัน บุคคลในครอบครัวซึ่งได้มีแถลงข้อมูลในการสมัครทำประกันชีวิต

- ผู้มุ่งหวังลูกค้า หมายถึง บุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแนะนำหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือคู่ค้าของบริษัท

- ผู้มุ่งหวังตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง บุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อชักชวนหรือแนะนำให้สมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

- ผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หมายถึง บุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

Version 1.0.75 | prod